KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Oblecto AB (publ.)

Aktieägarna i Oblecto AB, org nr 556667-4890, kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 28 juni 2017, kl 10:00, att avhållas
i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 39 B i Kista.


Deltagande och anmälan
Rätt till deltagande vid bolagsstämman tillkommer aktieägare
som på avstämningsdagen, onsdagen den 21 juni, är införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken

Aktieägare som har sina aktier förvaltaregistrerade måste per avstämningsdagen onsdagen
den 21 juni hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att
ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före avstämningsdagen
måste begära att förvaltaren genomför en sådan registrering. Anmälan om deltagagande i
bolagsstämman kan ske skriftligen till bolaget under adress Oblecto AB (publ.)
Isafjordsgatan 39 B ,164 40 KISTA eller per e-post olle@asymetrica.se , senast onsdag den
21 juni kl. 12:00. Vid anmälan anges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal
aktier vederbörande representerar. Aktieägare som önskar
utnyttja sin rösträtt genom ombud skall till ombudet utfärda
skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer skall till stämman
medtaga fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Stämmoärenden
1) Öppnande av stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av ordförande
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Fråga om bolagsstämman är behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8) Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10) Val av styrelse
11) Beslut att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, med eller utan
företrädesrätt för aktieägare, emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
inklusive kvittning, upp till det maximala antal aktier som framgår av bolagsordningen.


12) Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut övriga handlingar till
stämman skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga
från tisdagen den 10 juni hos bolaget. Kopior av handlingarna kan skickas kostnadsfritt
med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm den 27 maj 2017 Oblecto AB (publ.)
Styrelsen